Affärsstöd

Verksamhetsområde Affärsstöd ansvarar för bolagets ekonomi, administration, IT och statistik.

Ekonomi

Under 2015 har fokus legat på ökad effektivitet och kostnadsmedvetenhet inom bolaget. Processer för budget, prognoser och bokslut har finslipats för att ytterligare förbättra styrning och uppföljning.

Statistik och analys

Bolaget sammanställer och analyserar kontinuerligt inkvarteringsstatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). På bolagets webbplats publiceras aktuella rapporter och bolagets egna sammanställningar gällande utvecklingen.

Inom statistik och analys har bolaget:

  • Månadsvis överlämnat rapporter om utvecklingen av kommersiella gästnätter och turistekonomiska utvecklingen i kommunen till Uppsala kommun, näringslivet, och press.
  • Haft återkommande kontakt med nationella/internationella organisationer inom besöksnäringen gällande den turistekonomiska utvecklingen och frågor om metodutveckling.
  • Tagit initiativ till och varit aktivt i ett destinationsnätverk med ett 20-tal kommuner medverkar och där turismstatistik varit en central fråga.
  • Haft fortsatt ansvar för projektledningen av det gemensamma statistik- och analyssamarbetet Regionalt forum för turismanalys, där de regionala turismorganisationerna i Örebro, Södermanland, Västmanland och Uppsala län ingår. Från och med 2015 medverkar även Östergötlands län.
Uppdaterad: