Ekonomisk sammanställning

Förvaltnings​berättelse

Styrelsen och VD för Destination Uppsala AB får härmed avge sin årsredovisning för år 2015.

Verksamheten

Destination Uppsala AB har till ändamål att genom varumärkesprofilering av Uppsala, samt marknadsföring, affärsutveckling och försäljning inom områdena affärsturism, evenemang och privatturism vara ett strategiskt verktyg för tillväxt, ökade intäkter och sysselsättning inom besöksnäringen i Uppsala kommun.

Bolaget ägs av Uppsala kommun, Regionförbundet Uppsala län, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, företag och institutioner i Uppsala län.

Viktiga händelser under 2015:

  • Två nya uppdrag, Vinterfestivalen och Allt ljus, har lagts på bolaget
  • En destinationsfilm har tagits fram i syfte att marknadsföra Uppsala mot valda internationella målgrupper och marknader
  • En utvecklad och förbättrad mobildesign till destinationuppsala.se lanserades
  • En sponsringsutbildning för arrangörer och företag har påbörjats

 

Resultatutveckling 2013-2015

 

Resultatdisposition

 

Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten behandlas enligt följande:

Överförs i ny räkning: 102 117

Resultaträkning

Resultaträkning
 

Balansräkning

Balansräkning

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Destination Uppsala ABs årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdet där inget annat anges.

Inkomstskatter
Redovisade inskomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Inventarier skrivs av över 5 år.

Tjänsteuppdrag
Tjänsteuppdrag till fast pris redovisas i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster och utgifter från uppdrag till fast pris redovisas under uppdragets löptid som pågående arbeten i balansräkningen och resultatredovisas först då uppdraget slutförts.

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret värderas enligt inkomstskattelagens bestämmelser till det lägsta av 97 procent av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU).

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

not 2

 

Not 3 Operationella leasingavtal

Not 3 operationella leasingavtal

I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler, samt kopieringsmaskiner. Avtalen om hyra av lokaler löper på fyra respektive fem år. Avtalen om kopiering löper på fyra år.

Not 4 Medelantalet anställda

Not 4 medelantalet anställda

 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

löner, andra ersättningar och sociala kostnader


Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

 

Not 5 Materiella anläggningstillgångar

Not 5 Materiella anläggningstillgångar

 

Not 6 Andra långsiktiga värdepapperinnehav

Not 6 Andra långsiktiga värdepapperinnehav

 

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter


Not 8 Förändring av eget kapital

Not 8 Förändring av eget kapital


Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

Styrelsens underskrift


Bilaga 1 Revisionsberättelse

Revisionsberättelse


Bilaga 2 Granskningsrapport för år 2015

Granskningsrapport för år 2015

Uppdaterad: