Om bolaget

VD har ordet

Destination Uppsala (bolaget) mäter turismen främst genom SCBs statistik över kommersiella gästnätter (hotell, stugby, vandrarhem och camping) samt Tillväxtverkets redovisning av turistekonomisk omsättning. Under år 2014 upphandlades ny leverantör för leverans av turistekonomisk omsättning, vilket gjorde att en mångårig serie bröts på grund av ny mätmetod. I branschen har detta väckt mycket oro och Tillväxtverket har beslutat sig för att beställa en komplettering av mätningen. Bolaget har därför avstått från att beställa mätningar enligt den nya metoden, i avvaktan på Tillväxtverkets tillägg.

Turismen till Sverige (+ 7,1 %) ökade snabbare än till övriga Europa (+ 5 %) och resten världen (+ 4,4 %) under år 2015. Även Uppsala hade ett positivt år för besöksnäringen, de kommersiella gästnätterna ökade med 5,3 % enligt preliminära siffror. För första gången sen år 2011 var Uppsalas tillväxt lägre än riket i genomsnitt, att noteras mot bakgrunden att år 2014 hade en tillväxt utöver det vanliga (+ 12,1% mot rikets + 5,6 %).

Besöksnäringen utgör idag en av Sveriges basnäringar och optimismen för en fortsatt stark tillväxt är stor. Enligt United Nations World Tourism Organizations prognos för år 2016 fortsätter trenden ovan. Det totala internationella resandet förväntas växa upp mot 4,5 % och det är framförallt Asien, Afrika och Mellanöstern som står för tillväxten.

Av alla insatser under 2015 kan några särskilt nämnas:

 • I mars levererades ett reviderat förslag av Varumärke Uppsala till kommunstyrelsen.
 • Tjänsten Evenemangslots byggdes upp i bolagets regi.
 • En utvecklad och förbättrad mobildesign till destinationuppsala.se lanserades.
 • Bolaget uppdrogs att under 2016 projektleda vinterfestivalen Tusen Vintrar samt Allt Ljus.
 • Det målmedvetna arbetet i Convention Bureau bidrog till positiva besked om möten och evenemang i Uppsala till ett värde av 21,5 MSEK.
 • En systematiskt målgruppsanalys på nationell och europeisk nivå genomfördes i nära samarbete med Regionförbundet Uppsala län.

Ett varmt tack till alla medarbetare för gott samarbete under året.

Tack alla kunder, samarbetspartners och leverantörer som på olika sätt medverkat i bolagets många projekt och framgångar.

Tiina Mykkänen
VD, Destination Uppsala

Destination Uppsala AB

Destination Uppsala ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring.

Bolaget är ett marknadsbolag med Uppsala kommun som majoritetsägare. Det ansvarar bland annat för Varumärke Uppsala, driver stadens turistbyrå, projektleder kommunens större evenemang och samarbetar med den lokala näringen för att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau.

Verksamheten i sin helhet är uppdelad i fyra affärsområden:

Ägande och styrning

Bolagets styrelse 2015

Under året har bolagets styrelse haft fem ordinarie och ett konstituerande styrelsemöte samt ett strategimöte. Styrelsen har bestått av följande personer:

Ordinarie ledamöter

Fredrik Ahlstedt, ordförande (t.o.m. 2015-05-11) Uppsala kommun
Marlene Burwick, ordförande (fr.o.m. 2015-05-11) Uppsala kommun
Pernilla Björk Uppsala universitet (UU)
Göran Brocknäs Handelskammaren i Uppsala län
Joachim Danielsson Uppsala kommun
Matti von Magius Upsala Handelsförening
Ann-Sophie Myrefelt Radisson Blu/Hotellgruppen
Kjell-Arne Nilsson (t.o.m. 2015-05-11) Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Sara Arons (fr.o.m. 2015-05-11) SLU
Arne Skoglund Uppsala Citysamverkan
Christer Svensson Nordea

Suppleanter

Ebba Busch (t.o.m. 2015-05-11) Uppsala kommun
Mohamad Hassan (fr.o.m. 2015-05-11) Uppsala kommun
Cecilia Forss (t.o.m. 2015-05-11) Regionförbundet Uppsala län
Johan Edstav (fr.o.m. 2015-05-11) Regionförbundet Uppsala län
Liisa Eriksson Hundertmark Fyrishov AB
Maria Gardfjell Uppsala kommun
Staffan Littmarck Uppsala Arena
Michael Prising (t.o.m. 2015-05-11) Svensk Handel i Uppland
Cajsa Johansson (fr.o.m. 2015-05-11) Företagarna


Adjungerad

Tiina Mykkänen VD, Destination Uppsala


Sekreterare

Karin Modéen Destination Uppsala

 

Bolaget som arbetsgivare

Bolaget har under 2015 haft 17 tillsvidareanställda, säsongs- och projektanställda samt ett antal uppdragstagare. Totalt har 62 personer fått ersättning under året.

Samtliga tillsvidareanställda medarbetare har under året haft ett utvecklingssamtal med närmaste verksamhetschef och lönesamtal med VD. Under utvecklingssamtalen har kompetensutveckling och individuella målsättningar diskuterats.

Under året har varje medarbetare fått ett friskvårdsbidrag som har kunnat utnyttjas efter individuell preferens.

Nationell och internationell samverkan

Bolagets mål är att representanter från Uppsala ska finnas med i minst fem nationella/internationella nätverks/organisationers styrgrupper, arbetsgrupper och/eller styrelser år 2015.

Nationellt

 • Bolaget är delägare i den nationella turismorganisation VisitSweden AB och har deltagit i dialogmöten mellan ledningen för den nationella organisationen och verksamhetsansvariga för landets regionala turismorganisationer.
 • Visita är besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation. Bolaget är medlem i Visitas branschorganisationsdel, som har till sin uppgift att auktorisera Sveriges turistbyråer. Bolagets VD sitter i styrelsen för Visita Mellersta fr.o.m. april 2015.
 • UCB ingår i SNCVB (Swedish Network of Convention Bureaus).
 • Under 2015 har bolaget varit medlem i lokala nätverk som Världsklass Uppsala, affärsnätverket Relation samt Marknadsföreningen i Uppsala, där bolagets kommunikatör sitter som ordinarie ledamot i styrelsen och ordförande i programkommittén fr.o.m. april 2015.
 • Bolaget lämnar kontinuerligt uppgifter till SCB och Tillväxtverket för myndighetens statistikbearbetning och statistikredovisning.

Internationellt

 • Bolaget är medlem i turismorganisationen för Europas större städer – ECM, där också UCB har ett medlemskap i dess Convention Forum.
 • UCB är också medlemmar i ICCA. Verksamhetsansvarig UCB gick från President till Past President för ICCA Scandinavian Chapter i november 2015. Det nordiska ordförandeskapet resulterade att ICCA Scandinavian Chapter Annual Meeting arrangerades i Uppsala i mars 2015.
Uppdaterad: