Marknad

Verksamhetsområde Marknad ansvarar för bolagets övergripande marknadskommunikation, Varumärke Uppsala och projektleder kommunens större evenemang samt uppdrag från länets regionförbund och kommuner, universiteten och andra externa uppdragsgivare.

Privatresande

De viktigaste händelserna inom privatresesegmentet 2015 var två större visningsresor i samarbete med näringen samt en europeisk målgruppsanalys och uppstarten av ett projekt för exportmogna produkter.

 • I samarbete med VisitSweden genomfördes en visningsresa för researrangörer och kryssningsföretag från Tyskland, med Sverige som besöksmål. Aktiviteterna som arrangerades under besöket anordnades av enskilda aktörer inom Uppsalas besöksnäring. Totalt 60 deltagare.
 • På initiativ av bolaget arrangerades Bussreseforum 2015 i Uppsala. Aktiviteterna under evenemanget arrangerades av enskilda aktörer inom Uppsalas besöksnäring. Totalt 67 deltagare.
 • I samarbete med UU, Regionförbundet Uppland och Uppsala länsmuseum har bolaget startat igång en europeisk målgruppsanalys, Kultur & Kreativa näringar, med syfte att kartlägga och segmentera de besökare som har ett intresse för kulturhistoria och kulturarv.
 • I enlighet med Strategi för Besöksnäringen påbörjade bolaget tillsammans med Regionförbundet ett projekt för exportmogna produkter, där bolaget överförde den kunskap som finns om prioriterade målgrupper och marknader.

 

Varumärke Uppsala

Under hösten 2014 påbörjade bolaget, tillsammans med uppdragsgivaren Uppsala kommun, en process att revidera det övergripande Varumärke Uppsala. Processens syfte är att stärka Uppsalas konkurrens- och attraktionskraft som boende-, besöks- och etableringsort och att ta fram en varumärkesplattform med en stark förankring och delaktighet hos aktörerna i Uppsala. Över 100 personer deltog i arbetet, med bred representation från näringslivet, föreningslivet och offentlig sektor. Bolaget överlämnade ett reviderat förslag till kommunstyrelsen i april 2015.

Följande övriga aktiviteter genomfördes under 2015:

 • Varumärkeskassen delades ut av kommuninformationen, Uppsala kommun.
 • I samarbete med kommunens kommunikationsstab upphandlades varumärkesbyrån Identity Works för visualisering och konkretisering av det övergripande Varumärke Uppsala.
 • I samarbete med Regionförbundet Uppland har bolaget genomfört en nationell målgruppsundersökning i syfte att få bättre kunskap om de olika drivkrafter som leder besökarna till att välja Uppsala som besöksort. Målet var att skapa ett antal segment som besöksnäringen kan använda för konceptutveckling och marknadsföring. Resultatet har presenterats vid ett flertal tillfällen och finns för nedladdning.

 

Kommunikation och marknadsföring

Bolagets marknadsavdelning har det övergripande ansvaret för bolagets kommunikation. Under 2015 har verksamheten arbetat med övergripande marknadsstrategier för bolaget och marknadsföring av Varumärke Uppsala samt destinationen som resmål för privatresenärer. De traditionella varumärkesevenemangen samt idrotts- och kulturevenemang, som enligt destinationsstrategins kriterier är "toppevenemang" och som lockar till besök av prioriterade målgrupper och marknader nationellt och internationellt, har prioriterats.

I mars lanserade bolaget den destinationsfilm som filmades och framställdes under 2014. Filmmaterialet används i marknadsföringen av Uppsala i syfte att locka fler internationella besökare, evenemang, möten och företag. Filmen fick ett viralt genomslag och redan en månad efter lanseringen på Facebook hade filmen nått ut till 310 000 personer, fått 2 300 gilla-markeringar, 230 kommentarer och 2 800 delningar. På Youtube har filmen visats över 7 200 gånger.


Marknadsavdelningen har också haft det kommunikativa ansvaret för de olika externa uppdrag som tilldelats bolaget i syfte att säkerställa att rätt budskap kommuniceras till rätt målgrupp, i rätt kanal och vid rätt tillfälle.

Ett urval av marknadsaktiviteter som genomförts under året:

 • En destinationsfilm i syfte att marknadsföra Uppsala mot internationella målgrupper.
 • En monter för Uppsala på Stockholm Visitor Center, som moderniserades med nytt utseende under våren.
 • En digital turistguide, webbsida och applikation på fem olika språk tillsammans med arrivalguides.com.
 • Printannonsering i nationella och lokala magasin som bl. a. Kupé, Inrikes och What´s on samt lokala dagstidningar som t.ex. UNT och Uppsalatidningen.
 • Radioreklam i Rix FM och Studentradion.
 • Digitalannonsering via banners, Googleannonsering och Facebookannonsering.
 • Ett digitalt blomstertest "Vilken blomma är du?" som årets blomsteröverraskning under Linnéfirandet.
 • Utomhusreklam på stadsinformationstavlor och vepor.
 • Destinationsdagen arrangerades i samarbete med Relationsdagen den 17 mars och samlade representanter från offentlig sektor, näringsliv och föreningar/organisationer.
 • Pressmeddelanden, debattrepliker och annat redaktionellt underlag.
 • Journalist- och bloggbesök.


Utöver det har marknadsavdelningen också arbetat med bolagets övergripande kommunikation i form av en ny blogg, sociala medier och webbplatsen destinationuppsala.se. Under våren 2015 färdigställdes också bolagets policy för internkommunikation, ett arbete som påbörjades i slutet av 2014.

Webb och sociala medier

Webbplatsen destinationuppsala.se är bolagets viktigaste kommunikationskanal. Här hittar besökaren information om turistmål, logi, evenemang och möten i Uppsala. På webbplatsen finns också information om turiststatistik, pressmaterial och en mediabank. Besökaren har även möjlighet att boka boende via bokningssystemet Booking.com. Texterna på webbplatsen används i trycksaker, bl.a. evenemangs- och sevärdhetsguiden What's on Uppsala, den digitala destinationsguiden ArrivalGuides och i Uppsalatidningen.

Under 2015 har arbetet med att utveckla och förbättra funktionalitet och innehåll på webbplatsen pågått kontinuerligt. En ny mobildesign implementerades under hösten och flera fotografer har under året arbetat med att leverera nya attraktiva bilder över Uppsala.

Webbstatistik

 • Under 2015 har antalet unika besökare på webbplatsen ökat med 2 % i jämförelse med 2014. I snitt har webbplatsen haft 31 642 unika besökare per månad. Sedan den nya webben lanserades i mars 2012 har webbplatsen ökat med totalt 55 %.
 • Den större delen av besökarna har hittat till webbplatsen via Google (76 %).
 • Fler än hälften (53 %) av webbplatsens besökare använder en mobil enhet för att surfa in på destinationuppsala.se, vilket är en ökning med 6 % sedan 2014.
 • De flesta av webbplatsens besökare kommer från Sverige (85 %), närmare bestämt från Uppsala- och Stockholmsområdet. De största grupperna av utländska besökare kommer från USA, Storbritannien, Tyskland och Finland.


Booking.com
Bolaget samarbetar med Booking.com. I december 2015 var totalt 24 anläggningar i Uppsala anslutna till bokningssystemet och under året genomfördes totalt 558 bokningars via Booking.com på destinationuppsala.se.

Blogg
För att bolaget, i enlighet med Strategi för besöksnäringen, kontinuerligt ska ge företag och andra intresserade inom besöksnäringen underlag för att kunna skapa fler och bättre affärer, ersattes det urspungliga nyhetsbrevet med en företagsblogg. Målgruppen består främst av verksamma inom besöksnäringen i Uppsala kommun och län, politiker och press.

På bloggen publiceras aktuell information om det arbete som bolaget bedriver, men också nyheter från besöksnäringen överlag - turism, evenemang, möten och kongresser är huvudområden. Även nyheter från små och stora intressenter, statistik, trendspaningar, kommunikation och marknadskunskap publiceras.

Från en del blogginlägg har nyheter spridits vidare genom publicering lokalt i radio, tv och tidningar, men också nationellt via nyhetsbrev riktade till besöksnäringen.

Sociala medier
Av de olika sociala medierna arbetar bolaget främst med Facebook, Instagram och Twitter. Under 2015 har bolaget haft fyra sidor på Facebook som löpande har uppdaterats. Dessa är Destination Uppsala, Student Uppsala, KulturNatten i Uppsala och Linnés Uppsala.

Vid årsskiftet 2015/2016 hade bolagets Facebooksidor totalt 28 866 följare, varav den officiella Facebooksidan Destination Uppsala hade 20 037 (+ 7 365 jämfört med 2014). Den totala räckvidden för sidan var 3 369 797, genomsnittlig räckvidd per inlägg var 11 501.

Destination Uppsalas konto på Instagram hade vid årsskiftet 1 845 följare och kontot på Twitter 120 följare.

Uppdrag och projektledning

Verksamhetsområde Marknad ansvarar för planering och genomgörande av ett flertal av Uppsala kommuns större evenemang samt bolagets samverkansprojekt och uppdrag från andra externa uppdragsgivare.

Under 2015 har projektorganisationens arbetsmetoder effektiviserats. I februari rekryterades en senior projektledare med ansvar att allokera resurser och uppdrag likvärdigt över året samt implementera lämpliga verktyg och modeller för ett mer effektivt projektarbete. Det har fallit väl ut i såväl resultat som ekonomiskt utfall.

Linnéstaden Uppsala

Bolaget har under perioden 2010 – 2015 haft kommunstyrelsens uppdrag att organisera, projektleda och finansiera Linnéfirandet den 23 maj, i linje med bolagets ägardirektiv. I slutet av projektperioden påbörjade bolaget tillsammans med Linnésamverkansgruppen en slutrapport av uppdraget som kommer att färdigställas under Q1, 2016.

Linnesamverkan 2015

Linnésamverkan är ett samverkansprojekt mellan bolaget, UU, SLU, Uppsala kommun och Svenska Linnésällskapet, som startades inför Linnés 300-årsfirande 2007. Samverkansgruppen stödjer befintliga evenemang i Linnés anda och arrangerar egna.

Under 2015 tog bolaget på uppdrag av Linnésamverkansgruppen fram en ny kommunikationsstrategi, -plan och grafiskt manér för projektet.

Linnésamverkan har under 2015:

 • Medverkat i trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar, montern besöktes av ca 3 000 personer.
 • Lanserat en ny webbplats med över 114 000 unika besökare.
 • Lanserat en digital blomsteröverraskning i form av ett test som genomfördes av 115 000 personer.
 • Planerat och genomfört Linnéfirandet i Linnéträdgården den 23 maj. Evenemanget besöktes av ca 5 000 personer.
 • Uppnått den övergripande kvantitativa målsättningen om en 10 % ökning av antalet besökare i Linnéträdgården och Linnes Hammarby.

EU-projekt

Bolaget har under perioden 2012 – 2015 ansvarat för tre EU-finansierade projekt:

 • Internationell affärsutveckling med vikingar med förfäder som tema
 • Parker och trädgårdar i Linnés Uppland
 • Konferens Uppland/Bo & Äta i Uppland


Dessa slutrapporterades i maj 2015.

 • Ca 140 entreprenörer har medverkat i seminarier och studieresor, och har med inspiration av dessa tagit fram ett hundratal produkter och tjänster relaterat till projektens temainriktning.
 • Produkter och tjänster har presenterats på projektens webbsidor och för diverse försäljningsplatser.
 • Övriga kvantitativa resultat, antal besökare, besöksomsättning sammanställs under 2016.

6 juni – Kommunens nationaldagsfirande och medborgarskapsceremoni

På uppdrag av Uppsala kommun har bolaget projektlett och genomfört kommunens officiella Nationaldagsfirande i Parksnäckan, Stadsträdgården och Medborgarskapsceremonin i Riksalen, Uppsala slott.

Nationaldagsfirandet hölls traditionsenligt i Parksnäckan, men senarelades för att koordinera tidsmässigt med medborgarskapsceremonin. Den årliga kortegen till Stadsträdgården ställdes in.

 • Under nationaldagsfirande deltog ca 1 000 besökare.
 • Uppsala kommuns nya svenska medborgare var hedersgäster.


Uppsalas nya medborgare välkomnades i en högtidlig Medborgarskapsceremoni på slottet. Syfte var att främja känslan av tillhörighet och uppvärdera betydelsen av medborgarskapet. D.K.H. Kronprinsessparet var gäster.

 • 826 nya svenska medborgare bjöds in till medborgarskapsceremonin. Antal gäster uppskattades till ca 380 personer, varav 170 var nya medborgare.
 • Tal hölls av bl.a. Landshövding Peter Egardt och H.K.H. Kronprinssesan Victoria.

Student Uppsala

Bolaget har på uppdrag av Uppsala kommun planerat och genomfört Student Uppsala, en välkomstmottagning för nya studenter på UU och SLU, med staden Uppsala som avsändare.

Det övergripande målet är att ge en bredare bild av Uppsala som studieort och skapa en förflyttning från "en historisk studentstad med hektiskt studentliv" till en modern storstad där gammalt möter nytt inom kultur, idrott och vetenskap, med fokus både på boende, företag, föreningar, kultur- och idrottsliv.

För första gången genomfördes evenemanget i samband med UUs välkomstdag och arrangerades utomhus i Universitetsparken för att skapa ett campus där många aktiviteter pågick samtidigt. Utöver det program som bolaget genomförde, anordnade UU bland annat guidade bussturer och visningar och Studentkåren hade öppet hus.

 • Inom evenemanget arrangerades en monterutställning tillsammans med närings- och föreningslivet.
 • Ca 600 – 700 studenter besökte monterutställningen.
 • Under evenemanget hölls tävlingar på scen, med cyklar och ett flertal andra priser från monterutställarna.
 • Indierockbandet Frantic Sunday och Hip hop-duon Norlie & KKV underhöll på scen.

Valborg

Sedan 2014 projektleder bolaget de insatser som syftar till att öka säkerheten under Valborgsfirandet i Uppsala. Under 2015 har bolaget genom samverkan och effektivisering av kommunens insatser fortsatt med arbetet samt tagit fram en gemensam målbild för samtliga parter som arbetar med evenemanget.

"Vi ska arbeta tillsammans för att alla valborgsbesökare, såväl förstagångsbesökare som uppsalabor, studenter och alumner, upplever ett varmt, personligt och tryggt bemötande. Vi ska tillhandahålla tydlig och relevant information om traditionella programpunkter som ur ett historiskt och kulturellt perspektiv motsvarar ett gediget Valborgsfirande i Uppsala. Valborg i Uppsala ska uppfattas som tryggt, snyggt och säkert samt locka till flera besök i framtiden."

Ett urval av de insatser som genomfördes för att uppnå målbilden:

 • Möten med representanter från totalt 27 organisationer som på olika sätt arbetar med eller berörs av Valborgsfirandet.
 • En riskanalys i samarbete med polisen.
 • Planering och genomförande av infrastruktur i Ekonomikumparken.
 • Samordning av nattvandrare.
 • Miljöarbete.
 • Kampanjen Varannan vatten för att minska onykterhet.

KulturNatten i Uppsala

Bolaget har fortsatt haft ansvaret att initiera, koordinera, leda och marknadsföra Sveriges största kulturnatt. Projektet samfinansieras av Uppsala kommun, kulturarrangörer och näringsliv.

Kulturnatten 2015 var den 27:e i ordningen. I mars beslutades årets tema; Alla människors lika värde, med syfte att lyfta exempel på hur kulturlivet i Uppsala bidrar till ett mer jämlikt och rättvist samhälle, skapar förståelse mellan människor och lyfter olika grupper i samhället.

 • Programmet innehöll 689 programpunkter (660, 2014), av dessa riktade sig 73 till barn (62, 2014).
 • Kultur fanns att upplevas på 203 platser runt om i Uppsala, arrangerat av 252 arrangörer.


I samband med årets evenemang pågick den stora flyktingkatastrofen på Medelhavet, något som berörde många människor. Flera arrangörer valde att under Kulturnatten uppmärksamma det och/eller samla in pengar i förmån för dessa människor, bland annat höll Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala en tyst minut.

Elitidrott Uppsala 2015

Elitidrott Uppsala är ett samverkansprojekt som bolaget projektleder på uppdrag av Uppsala kommun. Syftet med projektet är att skapa bästa möjliga förutsättningar att bedriva hållbar elitidrott i Uppsala och drivs som ett partnerskap mellan 18 elitidrottsföreningar, fyra arenaägare, Upplands idrottsförbund och Uppsala kommun.

Projektet har under 2015 haft fyra fokusområden; evenemang och marknad, boende, idrottsmedicin och dubbla karriärer med inriktning på studier.

Under året har dessa huvudsakliga mål uppnåtts:

 • En omfattande publik- och upplevelseundersökning i samarbete med Världsklass Uppsala.
 • Ett samarbete med Liljefors vårdcentral om idrottsmedicinsk mottagning.
 • UU har blivit utnämnd som ett elitidrottsvänligt universitet.
 • En kartläggning av elitidrotten i Uppsala har genomförts av Upplands idrottsförbund.
 • Partnerskapet har i samarbete med bolaget erbjudit sina medlemmar en utbildning i sponsring.

Världsklass Uppsala

Bolaget ansvarar för projektledning och ekonomi för Världsklass Uppsala. Världsklass Uppsala är ett unikt samarbete mellan företag, kommun, landsting och stadens båda universitet som stöttar arrangemang inom vetenskap, idrott och kultur. Syftet är att stärka Uppsalas attraktionskraft såväl nationellt som internationellt, samt att främja sådant som är positivt för staden. Under 2015 har Världsklass Uppsala beslutat om stöd till 21 olika evenemang och konferenser till ett värde av 4 744 000.

Miljömärkt event

Bolaget vill vara en positiv kraft och ett föredöme i arbetet att skapa ett hållbart samhälle. Inom det miljö-och hållbarhetsarbete som bolaget bedriver ingår miljömärkning av de evenemang som på uppdrag av kommunen och andra aktörer ska planeras och genomföras.

För att certifiera ett evenemang som Miljömärkt event enligt Håll Sverige Rent ska ett antal kriterier inom planering, inköp, mat, avfallshantering, klimat, transporter och vatten uppfyllas. Under 2015 har bolaget i samverkan med Uppsala kommun arbetat aktivt med sophantering och kommunikation kring sophantering under samtliga genomförda evenemang.

Följande evenemang miljömärktes enligt Håll Sverige Rents standard under 2015:

 • Linnéfirandet 23 maj
 • Nationaldagsfirandet och medborgarskapsceremonin
 • Student Uppsala
 • Kulturnatten
 • Ambassadörsmiddagen
Uppdaterad: