Möten & evenemang

Verksamhetsområde Möten & Evenemang har som uppgift att värva och verka för fler kongresser, konferenser och idrottsevenemang till Uppsala. Arbetet går ut på att aktivt påverka, stödja och underlätta arbetet med att förlägga arrangemang i Uppsala.

Värvning och stöd

Inom verksamheten sker värvning och stöd genom funktionerna Uppsala Convention Bureau (UCB) och Evenemangslots. Värvning sker tillsammans med lokala värdar på hemmaplan samt genom marknadsaktiviteter på framför allt internationell nivå. Evenemangslotsen jobbar primärt med att underlätta för arrangörer att t.ex. hitta rätt plats för evenemanget och se till att de får en smidig tillståndshantering.

Under 2015 har fokus legat på en fortsatt ökad dialog med lokala mötes- och evenemangsarrangörer för att fånga upp erfarenheter, utmaningar och idéer. Det ligger till grund för det kompetensstöd som erbjuds och framtida utveckling av verksamhetens serviceprodukt. Målet med dessa forum, kallade Mötesråd, är att tillsammans fortsätta utveckla Uppsala som mötes- och evenemangsstad och i samverkan få fler möten och evenemang till staden.

Evenemangslotsen har under året arbetat med att kunna ge arrangörer snabbare svar på förfrågningar. Som ett led i det har det lotsnätverk som tidigare funnits i Uppsala återupptagits. I gruppen sitter företrädare för Uppsala kommun, dvs. handläggare från markupplåtelse, trafik, miljö, brand och företagslots, samt Polisen och Upplands Lokaltrafik (UL).

De lokala arrangörerna efterfrågar lättillgängligt vetande om hur de kan åstadkomma fler lyckade arrangemang samt en plats för stöd där de kan dela erfarenheter arrangörer och mötesvärdar emellan. Som ett led i det infördes under 2015 ett kvartalsvis återkommande nyhetsbrev.

Kompetensutveckling

Verksamheten har ett direkt ansvar för kunskapsutvecklingen av Uppsala som mötes- och evenemangsstad, i syfte att bidra till ökad affärsnytta för aktörer i alla led och på så sätt också stadens konkurrenskraft.

Under året har flera utbildningsinsatser mot och med besöksnäringen genomförts, bl.a. Compliance seminar. Utbildningen behandlade hur nya etiska regler för läkemedelsindustrin förändrar förutsättningarna för mötesindustrin och vilka förändringar som måste göras för att Uppsala ska fortsätta vara en attraktiv destination för medicinska möten.

Mötes- och evenemangsåret 2015

Den årsrapport som tas fram i syfte att följa och påverka utvecklingen av mötesindustrin i Uppsala utgör också ett underlag för verksamhetsområdets framtida mål och strategier. Under 2015 utvecklades rapporten och kom också att innefatta mätningar av publika evenemang inom kultursektorn med fler än 1 000 åskådare. Rapporten för 2015 är den tredje i raden och beräknas vara klar i maj 2016.

De preliminära siffrorna för 2015 visar att 170 organisations- och föreningsmöten, med minst 50 deltagare och minst en natts övernattning, ägde rum i Uppsala kommun. Därtill kan företagskonferenser, mässor och events adderas. Antalet idrottsmästerskap på SM, NM, EM och VM-nivå var ett 20-tal under 2015, majoriteten var svenska mästerskap.

Inom verksamheten har den konsekventa bearbetningen av nationella och internationella möten fortlöpt över året och idag finns en nästintill komplett lokal databas med närmare 6 000 möten och evenemang. Under 2015 bearbetades totalt 850 möten.

Införsäljning och fortsatt aktiv värvning har genererat åtta positiva kongressbesked och elva idrottsevenemang till Uppsala. Arrangemangen beräknas generera ca 13 200 gästnätter och ca 21,5 miljoner ii turistekonomisk omsättning de kommande åren. Under 2015 processades även 105 inkommande förfrågningar om Uppsala som destination för möten och evenemang samt 54 evenemangslotsningar.

Uppdaterad: